Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka
Sedež: Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Direktor: Martin Pivk
Ravnateljica Srednje šole za strojništvo: Mojca Šmelcer
Ravnatelj Srednje šole za lesarstvo: Milan Štigl
Ravnatelj Višje strokovne šole: Igor Hanc
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC): Alojzij Kokalj
Odgovorna uradna oseba: Martin Pivk
Datum zadnje spremembe: 19. marec 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsl.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Šolski center Škofja Loka je ustanovljen za opravljanje javne službe na naslednjih področjih:
 • dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 • višješolsko izobraževanje in
 • dejavnost knjižnic.

Šolski center Škofja Loka opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oz. jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja v obsegu dovoljenem z zakoni in drugimi veljavnimi predpisi.

2.b Seznam organizacijskih enot
Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Škofja Loka sestavljajo enote:
 • Srednja šola za strojništvo, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka,
 • Srednja šola za lesarstvo, Kidričeva cesta 59, 4220 Škofja Loka,
 • Višja strokovna šola, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka in
 • Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktna uradna oseba: Martin Pivk
Telefon: 04 506 23 00
Naslov: Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
E-naslov: martin.pivk(at)scsl.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa ter predlogov predpisov
Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na: Opomba:
Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS, gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in Šolski center Škofja Loka ne odškodninsko ali kako drugače ne jamči za vsebino objavljenih besedil.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Škofja Loka,
 • Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Škofja Loka,
 • Letni delovni načrti šol in MIC za šolsko leto 2018/2019,
 • Letno poročilo zavoda za leto 2018,
 • Vsebinski in finančni načrt zavoda za leto 2019.
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
 • seznam vpisanih dijakov, vajencev, študentov,
 • seznam vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih,
 • kadrovska evidenca in,
 • evidenca javnih naročil.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij:
 • seznam vpisanih dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih,
 • hišni red in šolska pravila,
 • kadrovska evidenca,
 • evidenca javnih naročil in,
 • druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Šolskega centra Škofja Loka.
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ- UPB; Uradni list RS 51/2006, ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ -UPB Uradni list RS 51/2006, ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15),
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/2016).

Katalog je dostopen na spletnem naslovu MJU.

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8.00 do 12.00, ali pisno na naslov navedenem v 1. točki kataloga.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/2016).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • vpisni pogoji

Šolski center

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola

Erasmus +


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski