Skoči na glavno vsebino

Lesni feniks

1. 9. 2019-1. 1. 2021

Glavni namen projekta Lesni feniks je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Osrednji predmet projekta je ponovna uporaba odsluženega lesa, ki bo ob sodelovanju organizacij iz treh različnih sfer (gospodarstvo, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti) ter preko aktivnega ozaveščanja širše populacije postavila občino in regijo na zemljevid trajnostno naravnanih območij ter postala pilotni primer za ostale regije in občine. To bo doseženo tako s tradicionalnimi oblikami ozaveščanja (okrogle mize, predavanja, prezentacije filmov, delavnice) kot z integracijo vsebin v učni proces Srednje šole za lesarstvo ter končno praktično implementacijo in prikazom uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov z visokim deležem težkih kovin ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje (npr. kreozot, CCA). Po drugi strani pa v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Takšen primer je zaslediti v podjetju M Sora, ki je proizvajalec lesenih oken. V proizvodnem procesu zaradi kontrole kakovosti ostajajo leseni elementi različnih dimenzij, ki vključujejo visokokakovosten les, a so bili izločeni zaradi vključitve manjšega števila grč, smolnih kanalov ali manjših napak. Ti elementi so predelani v sekance, ki jih podjetje porabi za ogrevanje svojih poslovnih in proizvodnih prostorov. Zaradi visoke kakovosti tega lesa je nedvomno smotrno poiskati alternativne rešitve ter takšen les uporabiti za izdelavo novih lesenih izdelkov.

Partnerji v projektu:

Lokatur

M Sora

Občina Žiri

Razvojna agencija Sora

Šolski center Škofja Loka

Koordinator projekta: Dimitrij Jeraj

Glavni namen projekta Lesni feniks je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Osrednji predmet projekta je ponovna uporaba odsluženega lesa, ki bo ob sodelovanju organizacij iz treh različnih sfer (gospodarstvo, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti) ter preko aktivnega ozaveščanja širše populacije postavila občino in regijo na zemljevid trajnostno naravnanih območij ter postala pilotni primer za ostale regije in občine. To bo doseženo tako s tradicionalnimi oblikami ozaveščanja (okrogle mize, predavanja, prezentacije filmov, delavnice) kot z integracijo vsebin v učni proces Srednje šole za lesarstvo ter končno praktično implementacijo in prikazom uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov z visokim deležem težkih kovin ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje (npr. kreozot, CCA). Po drugi strani pa v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Takšen primer je zaslediti v podjetju M Sora, ki je proizvajalec lesenih oken. V proizvodnem procesu zaradi kontrole kakovosti ostajajo leseni elementi različnih dimenzij, ki vključujejo visokokakovosten les, a so bili izločeni zaradi vključitve manjšega števila grč, smolnih kanalov ali manjših napak. Ti elementi so predelani v sekance, ki jih podjetje porabi za ogrevanje svojih poslovnih in proizvodnih prostorov. Zaradi visoke kakovosti tega lesa je nedvomno smotrno poiskati alternativne rešitve ter takšen les uporabiti za izdelavo novih lesenih izdelkov.

V projektu je primarnega pomena ozaveščanje širše javnosti glede splošne situacije o odpadkih ter možnostih uporabe odsluženega lesa. Za prehod v krožno gospodarstvo sta namreč ključna ozaveščenost in sodelovanje vseh akterjev družbe.

To bo izvedeno z načrtovanimi javnimi dogodki, internimi izobraževanji v podjetju in vpeljevanjem vsebin v učni načrt Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka. Preko učnega procesa ter ob sodelovanju med podjetjem M Sora in srednjo šolo bodo nastali izdelki, ki jih bo Občina Žiri uporabila in postavila kot del urbane infrastrukture. Ponovna uporaba kakovostnega odpadnega lesa za izdelke, ki so namenjeni dvigu kakovosti bivalnega okolja lokalne skupnosti za njene ranljivejše člane (otroci in starejša generacija), ima veliko sporočilno vrednost glede namena prehoda v krožno gospodarstvo, saj ob skrbi za ohranjanje okolja daje priložnosti boljše izkoriščenosti kakovostnega lesa tako podjetju kot skupnosti, v kateri to deluje.

Na takšen način je moč doseči največji učinek, saj bodo tako prebivalci lokalne skupnosti kot tudi obiskovalci fizično uporabljali izdelke iz odsluženega lesa ter poleg dodatnega ozaveščanja izkustveno privzemali koncepte ponovne uporabe lesa in krožnega gospodarstva. Poleg tega je bila v Žireh identificirana potreba po lesenih klopeh ob sprehajalnih poteh ter lesenih elementih za opremo naravnega kopališča ob reki Sori, s čimer bo učinek le še večji.

Pomembna dodana vrednost projekta pa je tudi vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi (delno tudi raziskovalnimi) ustanovami in lokalno skupnostjo. Takšno sodelovanje predstavlja vzoren primer četverne vijačnice (quadruple helix) na področju trajnostnega razvoja, kar je v skladu s smernicami Evropske komisije. S projektom želimo torej pokazati, da je odslužen les uporabna surovina, ki jo je moč ponovno uporabiti, ter praktično prikazati učinkovito sodelovanje med akterji iz različnih sfer.

Cilji projekta Lesni feniks

 • izvedba sklopa aktivnosti aktivnega osveščanja širše javnosti
 • izvedba pilotnega projekta uporabe odsluženega lesa ali lesnih ostankov za izdelavo urbane opreme v lokalni skupnosti kot primer dobre prakse preprečevanja nastajanja odpadkov ter ponovne uporabe

Aktivnosti v projektu

 • razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa
 • izdelava in postavitev urbane opreme iz odsluženega lesa v lokalni skupnosti
 • osveščanje javnosti o pomenu ponovne uporabe materialov ter prenos dobrih praks
 • promocija sofinancerjev, operacije in njenih rezultatov
 • vodenje in koordinacija operacije

Rezultati

 • povečana osveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu varovanja okolja, možnostih ponovne uporabe surovin in s tem koncept krožnega gospodarstva
 • razvoj učnih programov za izobraževanje lesarjev
 • krepitev sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo
 • izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa

Dogajanje v projektu

Dogajanje v projektu

Dostopnost