Pomočnik v tehnoloških procesih

nižje poklicno izobraževanje (NPI)              2 leti

Pomočnik v tehnoloških procesih je usposobljen za enostavna dela  na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke. Obvlada osnove elektrotehnike, električnih inštalacij in strojev.  Pri delu mora biti zanesljiv, redoljuben in ima dobro razvite ročne spretnosti. Delo, ki ga opravlja, zahteva pozitiven odnos do racionalne rabe energije, varstva pri delu in ekologije.

Pogoji za vpis

Program je namenjen učencem, ki niso končali osnovne šole in  želijo priti do poklica predvsem s praktičnim usposabljanjem. Pogoji za vpis: uspešno končanih najmanj 7 razredov osnovne šole oz. končana osnovna šola s prilagojenim programom.

Predmetnik: pomočnik v tehnoloških procesih
  • Splošnoizobraževalni predmeti 29% 29%
  • Strokovni moduli 12% 12%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 19% 19%
  • Praktično izobraževanje v šoli 30% 30%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 6% 6%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: izdelek oz.storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, letalstva, tekstila, gradbeništva, zdravstva, kot samostojni podjetnik …

Dostopnost