Skoči na glavno vsebino
Interreg – DanubePeerChains

Interreg – DanubePeerChains

Interreg – DanubePeerChains

2020-2022

Projekti |

DanubePeerChains je evropski projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg – Podonavje, s prednostno programsko nalogo in ciljem: povečati kompetence za poslovne in socialne inovacije.

DanubePeerChains naslavlja evropsko strategijo za Podonavje EUSDR, predvsem s sklicevanjem na dve prednostni področji:

– Projektni partnerji so prepoznali izzive, ki jih povzroča digitalna preobrazba v industriji in s tem povezane spremembe v poslovnih modelih in vrednostnih verigah, ki izjemno vplivajo na države Podonavja, zlasti na regionalne trge dela in razvoj kadrovskih kvalifikacij. Medtem ko v razvitejših podonavskih državah pomanjkanje digitalnih kompetenc ogroža inovativna MSP in novoustanovljena podjetja z omejevanjem možnosti za razširitev in internacionalizacijo, je v manj razvitih državah nujna potreba po usposabljanju delovne sile in podjetij na področju digitalnih znanj, veščin in kompetenc ter digitalizacije delovnih procesov, saj je to ključnega pomena za gospodarski razvoj.

– Glavni cilj projekta je torej opolnomočenje organizacij za podporo trgu dela (LSO) in organizacij za podporo podjetjem (BSO), skupaj s svojimi ciljnimi skupinami in potenciali na lokalnem nivoju (podjetniki, zaposleni v MSP, strokovnjaki za digitalizacijo), za skupni pristop pri krepitvi zmogljivosti in usposabljanju za nadgradnjo visokokvalificiranih delovnih mest v Podonavju ter za pridobitev trajnostnega priznanja za partnerstvo pri sodelovanju na ravni PEER v inovativnih nadnacionalnih vrednostnih verigah.

V projekt je vključenih 14 projektnih partnerjev in 5 pridruženih strateških partnerjev iz držav Podonavja, katerih cilj je ustvariti oz. izboljšati inovativno in družbeno odgovorno Podonavje.

DanubePeerChains is a project implemented under the INTERREG Danube Transnational Programme, within programme priority 1, and within programme priority specific objective SO 1.2 Increase competences for business and social innovation.

DanubePeerChains addresses the European strategy for the Danube Region EUSDR mainly with reference to Priority Areas 8 and 9.
– The project partners recognized challenges caused by digital transformation in the industry and related changes in business models and value chains have tremendous impact on the Danube region countries, particularly on the regional labour markets and the development of human resource qualifications. While in the advanced Danube countries a lack of digital competences threatens innovative SMEs and start-ups by limiting their chances for scale-up and internationalisation, in less developed countries the need for catching up in digital qualification of work force and their employing companies is urgent and crucial for economic development.
– The main objective of the project DanubePeerChains, therefore, is to empower Labour market Support Organizations (LSO) and Business Support Organizations (BSO) together with their target groups and further local high-potentials (entrepreneurs, SME employees, digitalisation specialists) in a joint capacity building and training approach to upskill to high-qualified jobs in the Danube region and to gain sustainable recognition as PEER-level collaboration partners in innovative transnational value chains.

Involving 14 project partners and 5 associated strategic partners from Danube Region countries, will generate significant changes throughout the entire Region in order to improve Innovative and socially responsible Danube region.

Vodilni partner/Lead partner: Business Upper Austria

Začetek/Start date: 1. 7. 2020

Zaključek/End date: 31. 12. 2022

Vrednost projekta/Project budget: 1.784.455,00 EUR

Koordinator projekta v ŠC Škofja Loka/SC Škofja Loka project coordinator

Alojzij Kokalj | 04 506 23 71 | alojzij.kokalj@scsl.si

DanubePeerChains je projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg – Podonavje in je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada.

DanubePeerChains is a project implemented under the INTERREG Danube Transnational Programme co-financed by European Union funds.

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Lesni feniks

Lesni feniks

Lesni feniks

1. 9. 2019-1. 1. 2021

Glavni namen projekta Lesni feniks je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Osrednji predmet projekta je ponovna uporaba odsluženega lesa, ki bo ob sodelovanju organizacij iz treh različnih sfer (gospodarstvo, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti) ter preko aktivnega ozaveščanja širše populacije postavila občino in regijo na zemljevid trajnostno naravnanih območij ter postala pilotni primer za ostale regije in občine. To bo doseženo tako s tradicionalnimi oblikami ozaveščanja (okrogle mize, predavanja, prezentacije filmov, delavnice) kot z integracijo vsebin v učni proces Srednje šole za lesarstvo ter končno praktično implementacijo in prikazom uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov z visokim deležem težkih kovin ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje (npr. kreozot, CCA). Po drugi strani pa v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Takšen primer je zaslediti v podjetju M Sora, ki je proizvajalec lesenih oken. V proizvodnem procesu zaradi kontrole kakovosti ostajajo leseni elementi različnih dimenzij, ki vključujejo visokokakovosten les, a so bili izločeni zaradi vključitve manjšega števila grč, smolnih kanalov ali manjših napak. Ti elementi so predelani v sekance, ki jih podjetje porabi za ogrevanje svojih poslovnih in proizvodnih prostorov. Zaradi visoke kakovosti tega lesa je nedvomno smotrno poiskati alternativne rešitve ter takšen les uporabiti za izdelavo novih lesenih izdelkov.

Partnerji v projektu:

Lokatur

M Sora

Občina Žiri

Razvojna agencija Sora

Šolski center Škofja Loka

Koordinator projekta: Dimitrij Jeraj

Glavni namen projekta Lesni feniks je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Osrednji predmet projekta je ponovna uporaba odsluženega lesa, ki bo ob sodelovanju organizacij iz treh različnih sfer (gospodarstvo, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti) ter preko aktivnega ozaveščanja širše populacije postavila občino in regijo na zemljevid trajnostno naravnanih območij ter postala pilotni primer za ostale regije in občine. To bo doseženo tako s tradicionalnimi oblikami ozaveščanja (okrogle mize, predavanja, prezentacije filmov, delavnice) kot z integracijo vsebin v učni proces Srednje šole za lesarstvo ter končno praktično implementacijo in prikazom uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov z visokim deležem težkih kovin ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje (npr. kreozot, CCA). Po drugi strani pa v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Takšen primer je zaslediti v podjetju M Sora, ki je proizvajalec lesenih oken. V proizvodnem procesu zaradi kontrole kakovosti ostajajo leseni elementi različnih dimenzij, ki vključujejo visokokakovosten les, a so bili izločeni zaradi vključitve manjšega števila grč, smolnih kanalov ali manjših napak. Ti elementi so predelani v sekance, ki jih podjetje porabi za ogrevanje svojih poslovnih in proizvodnih prostorov. Zaradi visoke kakovosti tega lesa je nedvomno smotrno poiskati alternativne rešitve ter takšen les uporabiti za izdelavo novih lesenih izdelkov.

V projektu je primarnega pomena ozaveščanje širše javnosti glede splošne situacije o odpadkih ter možnostih uporabe odsluženega lesa. Za prehod v krožno gospodarstvo sta namreč ključna ozaveščenost in sodelovanje vseh akterjev družbe.

To bo izvedeno z načrtovanimi javnimi dogodki, internimi izobraževanji v podjetju in vpeljevanjem vsebin v učni načrt Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka. Preko učnega procesa ter ob sodelovanju med podjetjem M Sora in srednjo šolo bodo nastali izdelki, ki jih bo Občina Žiri uporabila in postavila kot del urbane infrastrukture. Ponovna uporaba kakovostnega odpadnega lesa za izdelke, ki so namenjeni dvigu kakovosti bivalnega okolja lokalne skupnosti za njene ranljivejše člane (otroci in starejša generacija), ima veliko sporočilno vrednost glede namena prehoda v krožno gospodarstvo, saj ob skrbi za ohranjanje okolja daje priložnosti boljše izkoriščenosti kakovostnega lesa tako podjetju kot skupnosti, v kateri to deluje.

Na takšen način je moč doseči največji učinek, saj bodo tako prebivalci lokalne skupnosti kot tudi obiskovalci fizično uporabljali izdelke iz odsluženega lesa ter poleg dodatnega ozaveščanja izkustveno privzemali koncepte ponovne uporabe lesa in krožnega gospodarstva. Poleg tega je bila v Žireh identificirana potreba po lesenih klopeh ob sprehajalnih poteh ter lesenih elementih za opremo naravnega kopališča ob reki Sori, s čimer bo učinek le še večji.

Pomembna dodana vrednost projekta pa je tudi vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi (delno tudi raziskovalnimi) ustanovami in lokalno skupnostjo. Takšno sodelovanje predstavlja vzoren primer četverne vijačnice (quadruple helix) na področju trajnostnega razvoja, kar je v skladu s smernicami Evropske komisije. S projektom želimo torej pokazati, da je odslužen les uporabna surovina, ki jo je moč ponovno uporabiti, ter praktično prikazati učinkovito sodelovanje med akterji iz različnih sfer.

Cilji projekta Lesni feniks

 • izvedba sklopa aktivnosti aktivnega osveščanja širše javnosti
 • izvedba pilotnega projekta uporabe odsluženega lesa ali lesnih ostankov za izdelavo urbane opreme v lokalni skupnosti kot primer dobre prakse preprečevanja nastajanja odpadkov ter ponovne uporabe

Aktivnosti v projektu

 • razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa
 • izdelava in postavitev urbane opreme iz odsluženega lesa v lokalni skupnosti
 • osveščanje javnosti o pomenu ponovne uporabe materialov ter prenos dobrih praks
 • promocija sofinancerjev, operacije in njenih rezultatov
 • vodenje in koordinacija operacije

Rezultati

 • povečana osveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu varovanja okolja, možnostih ponovne uporabe surovin in s tem koncept krožnega gospodarstva
 • razvoj učnih programov za izobraževanje lesarjev
 • krepitev sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo
 • izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Erasmus+: KA102 Usposabljanje v tujini bogati III

Erasmus+: KA102 Usposabljanje v tujini bogati III

Erasmus+: KA1 Usposabljanje v tujini bogati III (UTB III)

2019-2021

Projekti |

10. maja 2019 so v okviru programa Erasmus+ odobrili projekt Usposabljanje v tujini bogati III. V našem projektu UTB III bo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) za dijake, vajence in osebje v tujini sodelovalo šest partnerskih srednjih strokovnih in poklicnih šol iz petih držav:

 • Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises, Muhlhausen, Nemčija
 • viio 2, Tongern, Belgija
 • Stredni prumyslova skola strojni a stavebni, Tabor, Češka republika
 • Europa-Berufsschule Weiden, Nemčija
 • Technická akadémia, Spišska Nova Ves, Slovaška
 • Srednja škola Oroslavje, Hrvaška

Izvedli bomo:
-14 enomesečnih PIU mobilnosti dijakov v podjetjih v Nemčiji, Belgiji in na Hrvaškem,
– 9 dvotedenskih PIU mobilnosti dijakov na šoli (tečaj CNC) na Češkem in Slovaškem,
– 7 trimesečnih  mobilnosti za vajence v Nemčiji in na Češkem in
– 24 mobilnosti spremljevalnega osebja in 2 mobilnosti osebja za pripravljalni obisk

Logo K1 UTB TAE

Načrtovane PIU mobilnosti dijakov, vajencev in osebja bodo izvedene od 1. junija 2019 do 31. maja 2021.

Koordinator projekta:
Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

 

Dijaki na usposabljanju v tujini pišejo

S partnerskimi šolami bomo organizirali PIU v podjetjih oz. na šoli za: 7 vajencev – orodjarjev v Nemčiji in na Češkem; 3 avtoservisne tehnike v Nemčiji; 7 strojnih tehnikov v Nemčiji, na Češkem in Hrvaškem; 9 strojnih tehnikov – orodjarjev na Češkem in Slovaškem; 4 dijake lesarske stroke v Belgiji.

Dijaki vajenci bodo prejeli nova strokovna znanja in veščine na področju strojništva, avtomehanike in lesarstva in pridobili jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence.

Osebje se bo seznanilo z novimi učnimi metodami poučevanja in načini izvajanja PIU, spoznalo bo izobraževalni in vajeniški sistem partnerske šole in njegovo izvedbo v podjetjih. Prav tako bo pridobilo oz. izboljšalo svoje jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence.

Vsi udeleženci mobilnosti bodo spoznali kulturo in življenje države gostiteljice ter izpopolnili angleški in nemški jezik.

Sodelovanje v programu Erasmus+ bo doprineslo k boljši kakovosti, privlačnosti in inovativnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na naši šoli.

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Munera 3

Munera 3

Munera 3

2018-2022

Projekt MUNERA 3 je zasnovan za obdobje od 2018 do 2022, ko se na 86 šolah po Sloveniji izvajajo programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.
Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Programi se izvajajo na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije.
V projekt je na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega in višješolskega izobraževanja vključen tudi ŠC Škofja Loka, kjer skupaj s partnerji pripravljamo in izvajamo različna usposabljanja, vezana na področje tehnike.
Programe usposabljanja financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V nadaljevanju objavljamo seznam potrjenih programov usposabljanja, ki se izvajajo v okviru MIC Škofja Loka.

Več informacij:

Alojzij Kokalj | 04 506 23 71 | alojzij.kokalj@scsl.si

Katja Dolinar | 04 506 23 72 | katja.dolinar@scsl.si

Spletna stran projekta Munera 3

Programi usposabljanja za zaposlene (50 ur)

Programiranje CNC-strojev – HEIDENHAIN TNC 640 – osnovno

Program obsega spoznavanje osnov CNC-tehnologije z vidika tehnologije stroja, orodij, materiala in umestitve CNC-stroja v koncept pametne tovarne I4.0.
Udeleženci usvojijo zakonitosti programiranja CNC-stroja in krmilnika HEIDENHAIN TNC 640 s pomočjo računalniške opreme, z delom na simulatorjih in neposrednim delom – programiranjem na CNC-stroju. Izobraževanje se izvaja fazno – od osnov in ročnega programiranja do predstavitve primerov strojnega programiranja za 3-osne obdelovalne postopke.
Usposabljanje se izvaja s programsko opremo in na sodobnih strojih in simulatorjih, kompatibilnih s trenutno CNC-tehnologijo v podjetjih, kar tudi omogoča takojšno uporabo usvojenega znanja v praksi.

Programiranje CNC-strojev – HEIDENHAIN TNC 640 – napredno

Program vsebuje napredno programiranje CNC-stroja s krmilnikom Heidenhain TNC 640.
Udeleženci usvojijo zakonitosti programiranja CNC-stroja in krmilnika HEIDENHAIN TNC 640 na osnovi 3D-modela digitalnega dvojčka na ravni kosa. S pomočjo računalniške opreme in delom na simulatorjih in neposrednim delom – programiranjem na CNC-stroju – nadgradijo proces ročnega programiranja CNC-stroja s strojnim programiranjem na osnovi 3D-modela, ki ga izdelajo v programskem okolju Creo 5.0. Izobraževanje se izvaja fazno – iz osnov programiranja za 3-osne obdelovalne postopke do usvajanja osnov 5-osnega programiranja. Usposabljanje se izvaja s programsko opremo in na sodobnih strojih in simulatorjih, kompatibilnih s trenutno CNC-tehnologijo v podjetjih, kar omogoča takojšno uporabo usvojenega znanja v praksi.

Računalniško modeliranje CREO 5.0 – osnovno

Udeleženci se bodo seznanili z osnovami prostorskega (3D) modeliranja, ki je osnovno orodje za zasnovo, konstruiranje in izdelavo tehnične dokumentacije za vse vrste izdelkov, orodij, strojev in naprav.
Usposabljanje se izvaja s programsko opremo, ki je zelo razširjena v slovenskih podjetjih, in je naravnano tako, da omogoča takojšnjo uporabo novega znanja v podjetju. Pri praktičnem delu bodo udeleženci delali na primerih, ki jih srečujejo pri svojem delu v podetjih.

Računalniško modeliranje CREO 5.0 – napredno

Program obsega spoznavanje pravil in standardov tehničnega risanja ter njihovo praktično uporabo pri izdelavi različnih vrst tehnične dokumentacije s programskim orodjem Creo 4.0. Obsega celoten nabor znanj, potreben za izdelavo kakovostne tehnične dokumentacije vseh vrst.
Usposabljanje se izvaja s programsko opremo, ki je zelo razširjena v slovenskih podjetjih, kar tudi omogoča takojšno uporabo znanja v podjetju na zelo različnih področjih, kot so načrtovanje in vrednotenje izdelkov, orodij, strojev in naprav.

BIM-tehnologije v lesarstvu IMOS IX

IMOS IX je 3D-programska rešitev za koncipiranje, konstruiranje, izdelavo in prodajo izdelkov v lesni industriji, ki predstavlja koncept BIM-tehnologije, vključno z razrezom in s kalkulacijami. Temelji na načelih intuitivnega oblikovanja, ki omogočajo konstruktivno svobodo, generirajo spremembe v vsaki fazi procesa, hkrati pa zagotavljajo tudi notranje proizvodne standarde. Modeli individualnega pohištva in kompleksnega prostorskega načrtovanja se lahko ustvarijo v kratkem času in tudi impresivno predstavijo. Moduli načrtovanja so neposredno povezani z moduli obdelav, stroji, modulom kalkulacij in modulom prodaje (Imos Net).

Hidravlika za prehod v Industrijo 4.0

Industrija 4.0 (I4.0) prinaša korenite spremembe v industrijskih proizvodnih strukturah – povezljivost, digitalizacija in kibernetizacija dela zagotavljajo večjo učinkovitost delovnih strojev in naprav, izboljšujejo kakovost proizvodnih procesov in izdelkov ter prinašajo boljši zaslužek podjetju.
Zaradi intenzivne digitalizacije in kibernetizacije dela bo v I4.0 večina rutinskih procesov avtomatiziranih. Človek bo opravljal predvsem kreativne procese in procese upravljanja in odločanja (zaradi tehnološke podpore v realnem času in od koder koli).
Za vpeljavo procesa avtomatizacije v proizvodnih podjetjih in obrti (hidravliki, elektrohidravliki, digitalni hidravliki) je ustrezno usposabljen kader nujen. V tem usposabljanju bodo udeleženci pridobili nova znanja s področja načrtovanja, vodenja, krmiljenja sodobnih strojev in naprav, ki temeljijo na hidravliki.

Pnevmatika za prehod v Industrijo 4.0

Industrija 4.0 (I4.0) prinaša korenite spremembe v industrijskih proizvodnih strukturah – povezljivost, digitalizacija in kibernetizacija dela zagotavljajo večjo učinkovitost delovnih strojev in naprav, izboljšujejo kakovost proizvodnih procesov in izdelkov ter prinašajo boljši zaslužek podjetju.
Zaradi intenzivne digitalizacije in kibernetizacije dela bo v I4.0 večina rutinskih procesov avtomatiziranih. Človek bo opravljal predvsem kreativne procese in procese upravljanja in odločanja (zaradi tehnološke podpore v realnem času in od koder koli).
Za vpeljavo procesa avtomatizacije v proizvodnih podjetjih in obrti (hidravliki, elektrohidravliki, digitalni hidravliki) je ustrezno usposabljen kader nujen. V tem usposabljanju bodo udeleženci pridobili nova znanja s področja načrtovanja, vodenja, krmiljenja sodobnih strojev in naprav, ki temeljijo na pnevmatiki.

Tehniška slovenščina za tujce

Program je zasnovan tako, da tujci spoznajo slovenski jezik kot sredstvo sporazumevanja v okolju, v katerem živijo, in v podjetju, v katerem delajo. Poznajo pojme materni jezik, državni jezik, uradni jezik, jezik okolja. Ločijo knjižni in neknjižni jezik. Poudarek je na govorjenem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci znali predstaviti sebe, podjetje, kjer so zaposleni, režim dela, opis delovnega mesta, opravljanje del in nalog na delovnem mestu. Po potrebi se ta del izobraževanja izvede na delovnem mestu v tovarni. Poudarimo varnost in zdravje na delovnem mestu.

Branje tehničnih risb

Program je zasnovan na spoznavanju zakonitosti in standardov tehničnega risanja in je naravnan na usposobljenost branja tudi zahtevnejših tehničnih risb. Razdeljen je v teoretični in praktični del v razmerju 50/50. Udeleženci izobraževanja spoznavajo posamezno tematiko skozi didaktične primere in samostojno delo, vključno z risanjem in načrtovanjem (deloma), v delu izobraževanja, ki je namenjeno predvsem vajam, pa bodo uporabili primere iz prakse v svojem delovnem okolju. V tem delu se po potrebi izobraževanje lahko izvaja tudi na delovnem mestu v podjetju.

Vodenje projektov v MS Project tehniki

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa usvojijo oziroma nadgradijo znanje na področju načrtovanja, vodenja in spremljanja projektov, predvsem z vidika optimizacije interakcij med tehnično-tehnološkimi in procesno-upravljalskimi aktivnostmi.
Poudarek je na praktični izkušnji kakovostnega načrtovanja in uporabe primernega orodja za doseganje zastavljenih projektnih ciljev v tehnoloških podjetjih. Uporabljeno je orodje za analizo poročanja o projektu, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti načrtovanja, spremljanja in vodenja procesov in projektov v podjetju in tako prispevali k učinkovitejši realizaciji delovnih nalog in tehnoloških rešitev.

Vodenje projektov v MS Project tehniki (na daljavo)

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa usvojijo oziroma nadgradijo znanje na področju načrtovanja, vodenja in spremljanja projektov, predvsem z vidika optimizacije interakcij med tehnično-tehnološkimi in procesno-upravljalskimi aktivnostmi.
Poudarek je na praktični izkušnji kakovostnega načrtovanja in uporabe primernega orodja za doseganje zastavljenih projektnih ciljev v tehnoloških podjetjih. Uporabljeno je orodje za analizo poročanja o projektu, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti načrtovanja, spremljanja in vodenja procesov in projektov v podjetju in tako prispevali k učinkovitejši realizaciji delovnih nalog in tehnoloških rešitev.

Varjenje MIG, MAG in TIG – 1

Program obsega spoznavanje osnov varjenja, tehnologije postopkov in materialov ter varilnih aparatov. Po teoretičnih osnovah udeleženci pod vodstvom mentorja s certifikatom varilca izvajajo trening praktičnega varjenja posameznih postopkov (MIG, MAG, TIG).
Poudarek je na strokovnem in varnem delu ter praktičnih znanjih na postopkih, kjer oseba v prihodnosti želi pridobiti certifikat iz varjenja. Zaključna naloga je izdelava izdelka.
Usposabljanje se izvaja s sodobno varilsko opremo v profesionalni varilnici in v sodelovanju s partnerji iz podjetij, ki varilsko tehnologijo dnevno uporabljajo.

Sodobni energetski sistemi in energetsko upravljanje stavb

Program zajema usposabljanja na področju energetike in upravljanja z energijo. Poudarek bo predvsem na energetskih sistemih v večjih stavbah (podjetjih, poslovnih stavbah, javnih stavbah …), ki jih evropske smernice še posebej zavezujejo k učinkovitosti in povečanju obnovljivih virov energije.
Izvedba programa bo vključevala teoretična izhodišča (predavanja in predstavitve), praktično usposabljanje v energetskem laboratoriju in usposabljanje na delovnem mestu.

Excel za področje tehnike in tehnologije

Program je zasnovan na spoznavanju in treningu uporabe progama Excel, s poudarkom na funkcionalnostih, ki jih pogosto srečujemo pri načrtovanju, izvajanju ali evalviranju delovnih procesov v tehniki in tehnologiji ter podpornih službah. Združuje osnovno poznavanje programa, ki ga razvija v zahtevnejšo stopnjo. Vsa podana znanja se preverjajo in utrjujejo z vajami, ki predstavljajo okrog 50 odstotkov programa in se zaključijo z zaključno nalogo. 15 ur programa se izvaja po principu samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu. Udeleženec uspešno zaključi program po potrjeni zajključni nalogi s strani izvajalca programa.

BIM-tehnologije v lesarstvu 2021 – IMOS IX - online

IMOS je 3D-programska rešitev za koncipiranje, konstruiranje, izdelavo in prodajo izdelkov v lesni industriji, ki predstavlja koncept BIM-tehnologije, vključno z razrezom in kalkulacijami. Temelji na načelih intuitivnega oblikovanja, ki omogočajo konstruktivno svobodo, sodelujejo pri spremembah v vsaki fazi procesa, vendar hkrati zagotavljajo tudi notranje proizvodne standarde. Modeli individualnega pohištva in kompleksnega prostorskega načrtovanja se lahko ustvarijo v kratkem času in tudi impresivno predstavijo.

Vizualizacija AutoCAD

Program je sestavljen tako, da omogoča postopno seznanjanje udeležencev s 3D-okoljem v AutoCAD-u, s poudarkom na predstaviti 3D-modela, ki ga obdelujejo, naročniku.
Osnovno predznanje mora biti že usvojeno, potem pa se s kombinacijo pregleda splošne teorije, spoznavanja ustreznih novih ukazov in skozi praktične vaje utrjujejo novi pristopi k delu. Splošne krajše vaje so namenjene utrjevanju posameznih teoretičnih sklopov, daljše pa so povzetek znanja posamezne tehnike modeliranja in predstavitve.

Poslovno komuniciranje in vodenje v tehniki (na daljavo)

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa nadgradijo svoje znanje na področju poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku, metodah besedne in nebesedne komunikacije in poglobljenem usvajanju kompetenc komunikacijskih veščin za učinkovito realizacijo delovnih nalog. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju in tako prispevali k ustvarjalni klimi, učinkoviti realizaciji tehnoloških rešitev in optimizirani storilnosti posameznikov in timov v tehniških in poslovnih situacijah.

Vrednotenje izdelka na osnovi digitalnih modelov v I4.0

Program je zasnovan na uporabi sodobnih simulacijskih orodij, ki so (nujno) potrebna pri vrednotenju idej, konceptov, prototipov in tudi končnega izdelka med fazo konstruiranja. Vsebinsko je program razdeljen na dva dela: teoretični del (kjer se predstavi teoretično ozadje posamezne metodologije) in praktični del (kjer se utrdi teoretično znanje na konkretnih primerih iz prakse). Posamezni del progama predstavlja približno 50 odstotkov celotne vsebine. Program se izvaja po principu samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu.

Razvoj in postopki validacije tehničnega izdelka

Program zajema prikaz razvoja izdelka na ključnih komponentah ventilske tehnike (hidravlično ohišje, drsniški bat, vzmetna komora …), s poudarkom na funkcijsko pomembnih detajlih. Program vključuje tudi prestavitev uveljavljenih metod (eksperimentalnih, računalniških) pri vrednotenju izdelka v fazi razvoja in tudi njihovo aplikativno uporabo. Vsebinsko je program razdeljen na dva dela: teoretični del (kjer se predstavi razvoj izdelka na ključnih komponentah ter tudi ozadje posamezne validacijske metode) in praktični del (kjer se utrdi teoretično znanje na konkretnih primerih iz prakse). Teoretični del zajema približno 70 % celotnega programa, praktični del pa 30 %. Program se izvaja po principu predavanj in tudi samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu.

BIM – Informacijsko modeliranje na primeru strojnih inštalacij (na daljavo)

Informacijsko modeliranje (BIM) pomeni bistven preskok iz 2D grafičnega risanja v 3D-modele strojnih inštalacij, aktivno povezanih z drugimi prvinami načrtovanja, vodenja in upravljanja kompleksnih projektov, ki v sebi integrirajo različne panoge in področja. Grafični elementi ne vključujejo samo podatkov o geometriji, temveč tudi ostale vsebinske podatke, kot so volumen, masa, material in ostale tehnične ter ne-tehnične lastnosti. Gre za digitalizacijo načrtovanja investicijskih procesov, pri čemer je ključni cilj digitalizacije procesov zagotoviti večjo transparentnost in sledljivost pri načrtovanju, izvedbi in upravljanju projektov (npr. inštalacij v stavbah), ki jo omogoča uporaba te tehnologije

Tehnologija upravljanja strojev in naprav v proizvodnji

Program je usmerjen v praktično pridobivanje osnovnih znanj s področja različnih tehnologij obdelav. V povezavi s tehnologijami obdelav pa udeležencem omogoča učinkovito in varno upravljati stroje in naprave v proizvodnji. Tako poleg osnovnega teoretičnega znanja o delovanju posameznega stroja ali naprave udeleženci izvajajo tudi praktični trening na strojih in napravah. Za učinkovito upravljanje strojev in izdelavo kakovostnih izdelkov je potrebno tudi osnovno znanje iz tehnologije materialov, za katere so posmezni stroji ali naprave izdelani. Z usvojenimi znanji udeleženci pridobijo temeljna znanja in veščine za nadaljnji poklicni razvoj tudi na tehnološko zahtevnejših napravah, strojih ali procesih.

Poslovno komuniciranje in vodenje

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa nadgradijo pomen poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju in znali aktivno komunicirati v vseh tehniških in poslovnih situacijah.

Vizualizacije 3D-Studio Max

Program je sestavljen tako, da omogoča postopno seznanjanje udeležencev s 3D-okoljem v programu 3ds Max, s poudarkom na uvozu 3D-modela iz AutoCAD-a in njegovi fotorealistični predstavitvi, za različne namene.
Osnovno predznanje za program 3ds Max ni potrebno, usvojeno znanje modeliranja v AutoCAD-u pa je priporočljivo.
S kombinacijo pregleda splošne teorije, spoznavanja ustreznih novih ukazov in skozi praktične vaje se utrjujejo novi pristopi k delu. Splošne krajše vaje so namenjene utrjevanju posameznih teoretičnih sklopov, daljše pa so povzetek znanja posameznega principa predstavitve za poseben namen.

Tehniška mehanika v praksi I

Program usposabljanja ponuja sodobna dodatna znanja iz mehanike in uporabe računalniških programov za izvajanje analiz in vrednotenje obremenitev, napetosti in deformacij, predvsem na področju strojegradnje, orodjarstva in jeklenih konstrukcij.

Tehniška mehanika v praksi II

Program usposabljanja ponuja sodobna dodatna znanja iz mehanike in uporabe računalniških programov za izvajanje analiz in vrednotenje obremenitev, napetosti in deformacij, predvsem na področju strojegradnje, orodjarstva in jeklenih konstrukcij.

Ekonomika projekta in projektno vodenje

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo praktično problematiko, ki nastopi ob pripravi in upravljanju projektov. Poudarek je na praktični implementaciji reševanja problemov, ki nastanejo pri projektnem in finančnem odločanju v podjetjih.

Tehniška angleščina

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo tehniško angleščino kot sredstvo sporazumevanja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti komuniciranja v tehniški angleščini in to tehniško izrazoslovje znali uporabljati v vseh tehniških in poslovnih situacijah.

Poslovna angleščina

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo poslovno angleščino kot sredstvo sporazumevanja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti komuniciranja v poslovni angleščini in to poslovno izrazoslovje znali uporabljati v vseh poslovnih situacijah.

Napredna avtodiagnostika motornih vozil

Usposabljanje udeležencem omogoča razumevanje delovanja samodejnega ugašanja in ponovnega zagona sistemov na motorjih vozil in poznavanje in upravljanje pravilnih postopkov dela na sistemih. Spoznajo aplikacijo pravilnih diagnostičnih metod na sistemih start-stop in pametnih alternatorskih polnilnih sistemih. Usposabljanje vključuje razumevanje funkcije in delovanja t. i. IBS-senzorja v sistemih za nadzor baterije in znanje kodiranja baterij in alternatorjev ter razumevanje delovanja hibridnih pogonskih agregatov. Udeleženci spoznajo tudi delovanje novih naprav in sistemov, ki jih najdemo v vozilih, ki ustrezajo zadnjim izpušnim normativom zakonodaje EURO 6. Seznanijo se s trendi razvoja avtonomne vožnje vozil in novo znanje utrdijo s treningi praktičnih primerov v delovnem okolju.

Timsko delo in metode kreativnosti pri načrtovanju kakovosti v tehniki (na daljavo)

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa nadgradijo svoje znanje na področju timskega dela in timskega pristopa pri načrtovanju in reševanju nepredvidenih situacij na projektu in sodelovanja v podjetju. Prvi del je namenjen oblikovanju timov in pomenu timskih vlog pri timskem delu, v drugem delu je poudarek na različnih pristopih in metodah reševanja in načrtovanja nastalih različnih situacij na projektu ali v podjetju. V tretjem sklopu je predstavljeno orodje hiše kakovosti (QFD) kot kreativni pristop pri načrtovanju kakovosti procesov in projektov.
Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti timskega dela in pomena komunikacije v timu in timskega dela v podjetju in tako prispevali k ustvarjalni klimi in učinkoviti realizaciji tehnoloških rešitev ter k boljši storilnosti (na projektih) v podjetju.

Učni izdelovalni laboratorij (UIL)

Učni izdelovalni laboratorij (UIL)

Učni izdelovalni laboratorij

2018-2019

Projekti |

Učni izdelovalni laboratorij v vrednosti 343.000 evrov je bil vzpostavljen s pomočjo evropskih sredstev in sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.
Deloval bo na področju energetike, lesarstva in strojništva. Opremljen bo s sodobno tehnološko opremo različnih prototipnih delavnic in laboratorijev. UIL podpira procese pridobivanja tehnološkega znanja v sklopu izobraževalnih institucij, gospodarstva in zainteresirane širše javnosti.
Vsem ustvarjalnim posameznikom in skupinam omogočamo realizacijo inovativnih idej ter projektov na še višji tehnološki ravni, kot je bilo to mogoče do zdaj.
Na ta način spodbujamo večjo konkurenčnost gospodarstva in ustvarjalnost posameznikov ter izboljšujemo zaposlitvene možnosti. Pozitivna posledica uvajanja sodobnih tehnologij je tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
V okviru projekta vzpostavitve UIL je ŠC Škofja Loka bogatejši za naslednjo opremo:

– 5-osni CNC-obdelovalni stroj UMILL 750 za simultano rezkanje z vso pripadajočo opremo in orodjem,

– pet sodobnih simulatorjev z zasloni na dotik za programiranje CNC-strojev,

– v laboratoriju za energetiko: šolski model hladilne naprave z variabilnim pretokom zraka, Viessmannov ogrevalni sistem, termovizijska kamera, merilniki in sonde z vso pripadajočo opremo,

– oprema za digitalizacijo procesov – industrija 4.0: senzorji in krmilniki, programska oprema z ustrezno računalniško opremo, izdelava vizualizacije,

– naprava za predstavitev in testiranje novih tehnologij (blockchain).

  Učni izdelovalni laboratorij (UIL) Šolskega centra Škofja Loka vključuje prostor, opremo, ljudi, poslovne modele, mreženje in različne digitalne rešitve.

  UIL predstavlja okolje za prototipiranje, razvoj ter inoviranje, kar velja predvsem na področju strojništva z avtoservisno dejavnostjo ter na področju lesarstva, energetike in digitalizacije.

  Namenjen je dijakom, študentom ter tudi zunanjim uporabnikom, zagonskim podjetjem in razvojnim oddelkom renomiranih podjetij. Obenem pa odpira nove možnosti sodelovanja in povezovanja različnih partnerjev tudi z akademsko-raziskovalno sfero.

  Dostopnost