Inštalater strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij

srednje poklicno izobraževanje (SSI)         3 leta

Inštalater strojnih inštalacij je odgovoren in zanesljiv, zna sodelovati v skupini, komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami. Uporablja tehnično dokumentacijo, vzdržuje in izdeluje vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinske, solarne, hladilne in prezračevalne sisteme. Delo, ki ga opravlja,  je raznoliko, pogosto menja delovni prostor, delo se izvaja na  različnih objektih. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave ter se sooča z različnimi materiali. Obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za pripravo dokumentacije in osnove elektrotehnike, kar je potrebno za povezovanje in delovanje inštalacijskih sistemov. Ima osnovna znanja podjetništva, je samoiniciativen, odgovoren in upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli.

Pogoji za vpis

Program inštalater strojnih inštalacij je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: inštalater strojnih inštalacij

 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovni moduli 11% 11%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
 • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve: industrija, gradbeništvo, trgovina, kot samostojni podjetnik …

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

Strojni tehnik SSI

Strojni tehnik SSI

Strojni tehnik

srednje strokovno izobraževanje (SSI)         4 leta

Strojni tehnik je med vsemi tehniškimi poklici najbolj zaposljiv. Delo opravlja samostojno, je zanesljiv in se zna soočiti s tehnološkimi problemi. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira in uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo.  Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in se srečuje z različnimi materiali. Učinkovit je pri timskem delu, ima odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, pozna osnove podjetništva in ekonomije, tehnične predpise in standarde ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja. Potrebujejo ga skoraj vse industrijske panoge: strojna, tekstilna, lesna, gradbena … Zaveda se pomena nenehnega izpopolnjevanja znanja.

Pogoji za vpis

V izobraževanje za pridobitev poklica strojni tehnik se lahko vključijo učenci, ki bodo uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole. Program je razmeroma zahteven in je zato namenjen učno uspešnejšim učencem.

Predmetnik: strojni tehnik SSI

 • Splošnoizobraževalni predmeti 43% 43%
 • Strokovni moduli 23% 23%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 12% 12%
 • Praktično izobraževanje v šoli 9% 9%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 6% 6%
 • Interesne dejavnosti 7% 7%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strojništva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, letalstva, tekstila, gradbeništva, zdravstva, kot samostojni podjetnik …

Strojni tehnik PTI

Strojni tehnik PTI

Strojni tehnik

poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)         2 leti

Strojni tehnik je samoiniciativen, zanesljiv in se znajde pri reševanju tehničnih problemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in informacijsko–komunikacijsko tehnologijo. Upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira in uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo.  Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Ima odlične komunikacijske sposobnosti, je dober organizator in rad dela v skupini. Zaveda se pomena nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Je visoko zaposljiv v strojni, tekstilni, lesni, gradbeni in drugih industrijskih panogah. Zaveda se pomena nenehnega izobraževanja in usposabljanja.

Pogoji za vpis

Program strojni tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv strojni tehnik.  Na ta način dijak v petih (3 + 2) letih šolanja pridobi dva poklica.

Predmetnik: strojni tehnik PTI

 • Splošnoizobraževalni predmeti 51% 51%
 • Strokovni moduli 23% 23%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 10% 10%
 • Praktično izobraževanje v šoli 9% 9%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strojništva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, letalstva, tekstila, gradbeništva, zdravstva, kot samostojni podjetnik …

Avtoservisni tehnik

Avtoservisni tehnik

Avtoservisni tehnik

poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)         2 leti

Avtoservisni tehnik je samostojen in odgovoren. Skrbi za nemoten potek v obratovalnici, ima odlične komunikacijske sposobnosti, je učinkovit pri svetovanju in delu v skupini, je dober organizator in zna reševati tehnične probleme. Obvlada delo s sodobnimi diagnostičnimi in elektronskimi napravami. Vzdržuje mehanske, električne, elektronske, pnevmatske in hidravlične sisteme na vozilih. Uporablja vsaj en svetovni jezik, pozna tehnično dokumentacijo in obvlada osnove podjetništva, ekonomije, standarde in predpise ter predpise varstva pri delu in ekologije. Veseli ga nenehno izobraževanje in usposabljanje in je dobro zaposljiv.

Pogoji za vpis

Program avtoservisni tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv strojni tehnik.  Na ta način dijak v petih (3 + 2) letih šolanja pridobi dva poklica.

Predmetnik: avtoservisni tehnik PTI

 • Splošnoizobraževalni predmeti 51% 51%
 • Strokovni moduli 23% 23%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 10% 10%
 • Praktično izobraževanje v šoli 9% 9%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz avtomehatronike, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: avtoservisne delavnice, avtosaloni, avtomobilska industrija, trgovina, kot samostojni podjetnik.

Dostopnost