Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Dijaki s posebnimi potrebami

Najopaznejše značilnosti teh dijakov: imajo slabo avtomatizirano tehniko pisanja, branja in računanja; predelovanje informacij in strategije reševanja potekajo počasneje, govorno-jezikovne motnje

 

ORGANIZACIJA POUKA:

Prostor: sedežni red se prilagodi tako, da lahko dijak sedi čim bližje učitelju (dijak učitelja bolj posluša in ima boljši pregled na tablo, učitelj pa lahko sproti preverja ali dijak sledi pouku in si piše zapiske).

Če je le možno, dijak sedi poleg učenca, ki ni moteč in mu je pripravljen pomagati – mu dodatno pojasni navodilo, dopolni zapiske, pomaga pri fotokopiranju,…)

Didaktični pripomočki: dijak lahko uporablja učno tehnologijo:

- kalkulator tudi za enostavnejše računske operacije

- računalnik (če tako piše v odločbi)

- fotokopije učnega gradiva…

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ: je usmerjena v dopolnjevanje manjkajočega znanja in učenje tistih učnih strategij, ki bodo dijaku omogočale napredovanje (dijaku se pokaže načine, kako se lotiti naloge, kako se doma učiti posamezen predmet in utrjevati znanje,…). Domače naloge so nujne, vendar jih ne sme biti preveč – bolje manj in te take, da jih lahko uspešno reši.

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE:

Splošne prilagoditve:

- možnost podaljšanega časa pri pisnem in ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja

- napovedano ustno ocenjevanje znanja

- možnost preverjanja in ocenjevanja znanja v individualni situaciji

- preverjanje in ocenjevanje znanja po manjših učnih sklopih

- večji poudarek na ustnem ocenjevanju znanja

- toleranca pri ocenjevanju napak, ki izhajajo iz specifičnih primanjkljajev

- dovoli se uporaba kalkulatorja tudi za enostavne računske operacije

- dovoli se uporaba računalnika za pisne naloge (če tako piše v odločbi!)

- ostale prilagoditve pripravijo člani strokovne skupine za vsakega posameznika in so odvisne

od dijakovega razvoja in napredka

 

Število dodatnih ur strokovne pomoči je določeno z odločbo komisije za usmerjaje. Dijak glede na število odobrenih ur dodatne pomoči sam izbere, pri katerih predmetih želi dodatno učno pomoč.

Pri dodatnih urah se ne pričakuje, da bi profesorji dijaku še enkrat v celoti razlagali že razloženo snov, ampak samo tiste vsebine, ki jih bo izbral dijak, ker jih ni razumel in zato potrebuje dodatno razlago.

Pri urah dodatne pomoči se opravljajo tudi preverjanja znanja pred ocenjevanjem.

 

Dodatna strokovna pomoč se je, v obliki kot jo izvajamo na naši šoli, doslej izkazala za zelo koristno, pod pogojem, da so se je dijaki redno udeleževali in k uram prihajali pripravljeni z vprašanji v zvezi z vsebinami, ki jih niso razumeli. Želimo, da bi tako ostalo tudi v prihodnje.

 

 

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10

Ni oznak.