Srednja šola za strojništvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Nadarjeni dijaki

Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki

V Srednji šoli za strojništvo smo v šolskem letu 2011/12 začeli sistematično uvajati Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju. Oblikovali smo projektno skupino za nadarjene dijake, ki jo sestavljajo učitelji – predstavniki posameznih predmetnih področij, dva dijaka, svetovalna delavka, ravnateljica, razredniki prvih letnikov ter koordinatorica. V dejavnosti se vključujejo tudi vsi učitelji učiteljskega zbora ŠS.

Temeljno izhodišče dela z nadarjenimi je pravica vsakega dijaka, da mu šolski sistem omogoča optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. Pri delu z nadarjenimi je pomembno načelo dobrobiti dijaka in načelo prostovoljne udeleženosti.

Sodobna definicija nadarjenosti opredeljuje kot nadarjene tiste dijake, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na: intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, umetniškem ali psihomotoričnem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Definicija poudarja, da med nadarjene ali talentirane štejemo tako tiste z dejansko visokimi dosežki kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke.

Nadarjenost je lahko splošna (omogoča izjemne rezultate na več področjih) ali specifična.

Odkrivanje nadarjenih dijakov v srednjih šolah poteka na tri različne načine:

Prvi način:

Dijak na začetku šolskega leta (lahko že ob vpisu) predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bil za nadarjenega prepoznan že v OŠ. Oddelčni učiteljski zbor potrdi status nadarjenega dijaka in šola pridobi ustrezne podatke za načrtovanje prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

Drugi način:

Poteka v treh delih:

1. Evidentiranje: Če dijak še ni bil odkrit za nadarjenega, se postopek izvede na šoli. Kot potencialno nadarjenega lahko dijaka evidentira vsak strokovni delavec šole, lahko pa se evidentira tudi dijak sam. Evidentiranje se izvaja vedno, ko je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

a) učni uspeh – dijak dosledno izkazuje odličen splošni učni uspeh ali odličen uspeh pri posameznih predmetih ali strokovnih sklopih.

b) učiteljevo mnenje in/ali mnenje mentorja – posebno pozornost je treba posvetiti tistim dijakom, ki kažejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, prihajajo iz socialno šibkega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali imajo odločbo po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

c) tekmovanja – udeležba in odlični rezultati na občinskih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih.

d) hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima dijak močan interes in v katerih dosega odlične rezultate

e) mnenje šolske svetovalne službe – ŠSS oblikuje svoje mnenje na osnovi obstoječe dokumentacije o dijaku ali na osnovi pogovorov s starši, dijakom, z učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih aktivnosti.

V skupino evidentiranih so izbrani tisti dijaki, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. Na osnovi potrditve evidentiranih nadarjenih dijakov, kar opravijo oddelčni učiteljski zbori, svetovalna služba izvede individualni razgovor z dijakom in njegovimi starši, pridobi mnenje staršev in pisno soglasje dijaka in staršev za identifikacijo.

2. Identifikacija - zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo in vključuje naslednja merila: test inteligentnosti, test ustvarjalnosti in ocena učiteljev. Test inteligentnosti in test ustvarjalnosti izvede in ovrednoti usposobljen psiholog, učitelji podajo oceno na podlagi ocenjevalnih lestvic, ki jih je pripravila ekspertna skupina ZRSŠ za odkrivanje nadarjenosti dijakov.

Kot nadarjeni so identificirani tisti dijaki, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat. Identificiranega dijaka na sestanku potrdi še oddelčni učiteljski zbor, na katerem sodelujeta tudi svetovalna delavka in zunanji psiholog.

3. Seznanitev in pridobitev mnenja staršev je zadnja, tretja stopnja. Svetovalna služba seznani starše, da je bil njihov dijak spoznan za nadarjenega in pridobi njihovo mnenje, hkrati pa jih seznani z možnostjo oddaje vloge za pripravo individualiziranega programa.

Tretji način:

Če dijak ni bil prepoznan za nadarjenega na prva dva načina, lahko oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju, ki ga dijak predloži razredniku. Kriterij za identifikacijo nadarjenosti je lahko dosežek dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju (prva tri mesta na državnem nivoju ali zlato priznanje za določeno predmetno področje ali uvrstitev na mednarodno tekmovanje) oz. vidni dosežek na državnem ali mednarodnem nivoju na področju umetnosti, športa,kulture.

Pri vseh načinih se postopek zaključi s pridobitvijo mnenja staršev o ugotovitvah ter z morebitno vlogo dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela.

Vsem dijakom želimo omogočiti, da razvijajo svoja močna področja in iz ponudbe šole izberejo aktivnosti, ki jih veselijo. Ponudbo aktivnosti izdelajo učitelji za svoja predmetna področja. Aktivnosti se lahko udeležujejo vsi dijaki.

Dijakom ponujamo dejavnosti v naslednjih organizacijskih oblikah:

 • Interesne dejavnosti oz. krožki: računalniški krožek, krožek robotike, krožek 3D modeliranja, kulturno-umetniški krožek, filatelistični krožek, modelarski krožek, uredniški krožek šolskega glasila
 • Športne aktivnosti: šolska košarkarska liga, šolska nogometna liga, rokomet, smučanje, kolesarjenje, odbojka na mivki, dvoranska odbojka
 • Priprava na tekmovanja iz matematike, slovenščine, kemije, fizike in astronomije
 • Tečaj prve pomoči, tečaj CPP, plesni tečaj
 • Tečaji tujega jezika (angleščina, nemščina, španščina)
 • Izbirni moduli (CNC programiranje, energetika, robotika, mehatronika, matematika)
 • Praktično usposabljanje v državah EU
 • Raziskovalne naloge, sodelovanje na tematskih natečajih
 • Mednarodne izmenjave dijakov – mobilnosti
 • Prostovoljstvo (pomoč starejšim, učna pomoč)
 • Osebno svetovanje na področju učenja, karierne orientacije in osebnostnega razvoja.
 

Srednja šola za strojništvo

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016


ZNA – Znanje Nas Aktivira

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video

English

Iskanje po strani

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook

 

Top 10

Ni oznak.