Srednja šola za lesarstvo
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Poklicna matura in zaključni izpit

Poklicna matura

Koledar POM 2019/2020:

 • 31. 3. 2020 - zadnji rok za prijavo k spomladanskem izpitnem roku PM
 • 30. 5. 2020 - začetek poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku, angleščina
 • 1. 6. 2020 - slovenščina
 • 6. 6. 2020 - matematika
 • 11. 6. 2020 - lesarstvo
 • od 15. 6.do 23. 6. 2020 - ustni izpiti
 • 7. 7. 2020 - seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
 • 8. 7. 2020 - zadnji rok za prijavo kandidatov k jesenskemu izpitnemu roku PM

 

Zaključni izpit

Koledar za zaključne izpite 2019/20

 

1. Kaj je zaključni izpit?

Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom kandidati dokažejo, da so usposobljeni za poklic.

2. Pogoji za opravljanje zaključnega izpita


Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

3. Pomembni datumi

Koledar bo objavljen naknadno.

4. Kdo vodi zaključni izpit?

Za izvedbo zaključnega izpita so imenovani naslednji organi:

 • Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI),
 • šolska komisija za zaključni izpit (ŠK ZI),
 • šolske izpitne komisije za zaključni izpit (ŠIK ZI).

Državna komisija:

 • koordinira, usklajuje in spremlja pripravo in izvedbo zaključnega izpita (ZI),
 • določi koledar ZI v skladu s šolskim koledarjem resornega ministra,
 • določi seznam članov šolskih komisij za zaključni izpit (ŠK ZI) ter šolskih izpitnih komisij za zaključni izpit (ŠIK) iz vrst delodajalcev.


Strokovno, tehnično in administrativno podporo DK ZI nudi Državni izpitni center, ki med drugim na osnovi izdelane metodologije in spletne aplikacije spremlja statistiko uspeha dijakov ob zaključku izobraževanja. Sodeluje pri pripravi Koledarja opravljanja zaključnih izpitov ter vmesnega in letnega poročila o zaključnem izpitu za posamezno šolsko leto.

Šolska komisija za zaključni izpit
Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija, ki jo imenuje ravnatelj.
Sestavljajo jo predsednik (to je ravnatelj, v organizacijah za izobraževanje odraslih pa vodja
izobraževanja odraslih), namestnik in najmanj trije člani. Eden od članov je lahko iz vrst delodajalcev s seznama, ki ga določi DK ZI.
Šolska komisija v sodelovanju z zbornicami in delodajalci določi kraj opravljanja zaključnega dela.
Mandat šolske komisije traja eno šolsko leto.
Administrativna in strokovna dela za šolsko komisijo opravlja tajnik ŠK ZI.

Šolska izpitna komisija za zaključni izpit
Za izvedbo izpitov (pisni in ustni izpit, zaključno delo z zagovorom ali delovni preizkus) ravnatelj imenuje ŠK ZI. Za izvedbo izpitov lahko ravnatelj imenuje več ŠK ZI. ŠK ZI lahko deluje, če so navzoči predsednik, izpraševalec in najmanj en član.
Sestavljena je iz predsednika, izpraševalca in najmanj enega člana. Eden od članov je lahko iz vrst delodajalcev s seznama, ki ga določi DK ZI.
Mandat ŠK ZI traja eno šolsko leto.

5. Predmeti

Zaključni izpit sestavljajo:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine in
 • zaključno delo kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

6. Ocenjevanje

Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:

 • izobraževalnim programom,
 • izpitnim katalogom in
 • šolskimi pravili.

Ocenjuje se z ocenami od 2 do 5 oziroma za vajence od 1 do 5 in z opisno oceno »Ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠK ZI.

Pri ustnem izpitu iz slovenščine je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor, zagovor pa poteka pred ŠK ZI, v katero je lahko imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Kandidat uspešno opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivne ocene pri vseh izpitih. Splošni uspeh na zaključnem izpitu se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.

Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit, prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo. Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.

7. Izpitni roki in prijava

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo pa mora šolska komisija za zaključni izpit objaviti najkasneje do 31. decembra za tekoče šolsko leto.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

8. Oprostitev opravljanja izpitov zaključnega izpita

Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev nižje oziroma srednje poklicne izobrazbe (izjema so vajenci), so lahko oproščeni opravljanja izpita iz slovenščine, če so bili pri tem predmetu v zaključnem letniku ocenjeni z oceno odlično (5). Preostale izpite zaključnega izpita morajo opravljati.

Srednja šola za lesarstvo

Kontakt

Kidričeva 59
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 340

W: www.scsl.si
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSSŠolski Center Škofja Loka na Facebook-uŠolski Center Škofja Loka na Twitter-juŠolski Center Škofja Loka na Youtube-u

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski

Video predstavitev

English

Iskanje po strani

Prosta delovna mesta

Javni razpisi

Kadrovske štipendije

moj.scsl.si

 

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

Mi in Facebook