Oblikovalec kovin-orodjar

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Oblikovalec kovin-orodjar je pri svojem delu samostojen, ustvarjalen in zna povezati teoretična znanja s praktičnim delom. Na osnovi dokumentacije izdeluje orodja za proizvodnjo novih izdelkov ter preizkuša, vzdržuje, skladišči in evidentira orodja. Pozna značilnosti obdelovalnih strojev in in zna rokovati z njimi. Dobro obvlada informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporablja za načrtovanje in izvedbo dela ter za vodenje dokumentacije. Pri svojem delu uporablja različne aparate, merila, instrumente, naprave za termično obdelavo in uporablja različne kovinske in nekovinske materiale. Pozna osnove podjetništva, obvladuje stroške in njihovo kalkulacijo. Delo opravlja v zaprtih prostorih pri normalni temperaturi, osvetljenosti in ropotu. Pri delu je spreten in natančen ter ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Upoštevati mora predpise varstva pri delu, požarne varnosti in ekologije.

šolska in vajeniška oblika

Pogoji za vpis

Program oblikovalec kovin-orodjar je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: oblikovalec kovin-orodjar

  • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
  • Strokovni moduli 11% 11%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
  • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, v obrtni delavnici, kot samostojni podjetnik …

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

Dostopnost